Leverings-
voorwaarden
Bastard Floors BV

Algemene levering – en verkoopvoorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

 • Deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door derden, verder opdrachtgever te noemen, met Bastard Floors BV hierna te noemen BF BV, gesloten overeenkomsten met betrekking tot de levering van materialen en producten, uit te voeren werkzaamheden en adviezen.
 • Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk door BF BV aan opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.
 • Deze levering- en verkoopvoorwaarden worden geacht door opdrachtgever aanvaard te zijn, zelfs ingeval deze in tegenspraak zijn met de voorwaarden van de opdrachtgever.
 • Indien BF BV met toestemming van opdrachtgever, met de werkzaamheden aangevangen zijn, dan is hiermede opdrachtgever akkoord met de door BF BV gezonden overeenkomst en de daarop betrekking hebbende algemene voorwaarden en eventuele aanvulling hierop.

 

Artikel 2 OFFERTES, OVEREENKOMSTEN EN UITVOERINGSBEPALINGEN.

 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. BF BV behoudt zich het recht de offerte niet gestand te doen ook al is deze door de opdrachtgever geaccepteerd.
 • Alle offertes en opdrachten zijn gebaseerd op gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Eventuele bijzondere eisen zoals vlakheid, oppervlaktestructuur, belastingen e.d. dienen door de opdrachtgever uitdrukkelijk in diens aanvraag vermeld te worden. Opdrachtgever dient te controleren of de bijzondere eisen in de door BF BV uitgebrachte offertes zijn verwerkt. Eventuele schaden en/of extra kosten welke in een later tijdstip ontstaan door het niet vermelden en/of niet controleren van de gestelde eisen, kunnen nimmer op BF BV worden verhaald.
 • Bouwkundige werkzaamheden zoals bekistingen en profielen stellen, uitvlakken en verbeteren van de ondergrond, aangeven van peilmaten enz. zijn niet in de offertes inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Bij uitvoering van onze werkzaamheden vereisen wij een minimale temperatuur van 16 graden Celsius. Eventuele verwarmingskosten om dit te bereiken zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien deze temperatuur niet bereikt kan worden adviseert BF BV de opdrachtgever niet te laten plaatsen. Eventuele schaden welke voortvloeien uit het niet bereiken van bovengenoemde temperatuur zijn geheel voor rekening van opdrachtgever.
 • BF BV gaat ervan uit dat de werkzaamheden uitgevoerd worden in ruimten welke beschermd zijn tegen regen, lekwater, tocht, direct zonlicht en eventuele andere weersinvloeden. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan zal eventuele vervolgschade niet op BF BV verhaald kunnen worden. Eventuele meerkosten door meer uren zijn voor rekening opdrachtgever.
 • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende draagkrachtig is, blijvend scheurvrij is en op de juiste hoogte ligt. Dit alles met een voor opdrachtgever toelaatbare vlakheid. Controles en garanties op ondergrond liggen bij opdrachtgever.
 • Ter plaatse van de werkplek dient door de opdrachtgever voldoende elektriciteit en stromend water kosteloos ter beschikking gesteld te worden. Aansluitpunten maximaal 25 meter van ieder punt van de werkplek en vooraf voorzien.
 • De opdrachtgever dient kosteloos een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen voor het opbergen van materiaal en materieel van BF BV. Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging en vermissing van materiaal en materieel van BF BV.
 • De door BF BV geleverde projecten dienen minimaal 2 dagen na uitvoering vrij te blijven van temperatuur onder de 16 graden Celsius, belastingen alsmede voetverkeer en water. Na 6 dagen mag het project op zijn vroegst maximaal belast worden en water worden gebruikt. De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het te vroeg betreden, belasten, of overbelasten van de door BF BV geleverde projecten.
 • Eventuele scheuren als gevolg van krimp, kruip of overbelasting van de ondergronden alsmede vervolgschaden kunnen nimmer op BF BV verhaald worden. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde ondergronden.
 • De rest materialen en emmers worden op een door opdrachtgever te bepalen afvalcontainer in deze afval container gedeponeerd, en dient geheel voor diens rekening te worden afgevoerd. Alle afval wordt door BF BV achtergelaten op het desbetreffende werk of gedeponeerd in de aangewezen container.
 • De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een verwarmde schaftplaats, alsmede een sanitaire voorziening voor onze werknemers gedurende de werkzaamheden.
 • Het materiaal en materieel zal aan de openbare weg gelost worden, transport (horizontaal) op de bouwplaats is voor rekening van de opdrachtgever en dient te geschieden op een door BF BV te bepalen tijdstip. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een vrije doorgang naar het te maken project.
 • Indien projecten in de open lucht dienen te worden uitgevoerd en ten gevolge blootstaan aan weersinvloeden zoals wind, tocht, regen, sneeuw en direct zonlicht kan BF BV niet garant staan voor de uiteindelijke kwaliteit. BF BV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het risico ligt geheel bij de opdrachtgever zonder verrekenbaarheid.
 • Bij openluchtwerken dienen waterplassen t.g.v. neerslag en de sneeuw door de opdrachtgever te worden verwijderd.
 • Bij temperaturen lager dan +15 graden Celsius zijn meerkosten voor materiaal en arbeid voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 3 UITVOERINGSTERMIJN.

 • De planning van de werkzaamheden zal in goed overleg plaatsvinden echter dienen minimaal 6 weken voor uitvoering plaats te vinden. De definitieve uitvoeringsdatum zal ten aller tijde door BF BV bepaald worden.
 • Overschrijding van eventuele opleveringstermijnen kunnen nimmer leiden tot schadevergoeding op welke wijze dan ook. Onder oplevering wordt verstaan de feitelijke beëindiging van de door BF BV uit te voeren werkzaamheden, ongeacht disputen over kwaliteit en deugdelijkheid van het werk.

                 

Artikel 4 MEERWERK EN EXTRA KOSTEN.

 • Onder meerwerk wordt verstaan alle door de opdrachtgever gewenste leveringen en werkzaamheden welke niet vermeld zijn in de offerte/overeenkomst.
 • Meerwerk geeft BF BV het recht dit te factureren. Op meerwerk zijn ook alle in de offerte/overeenkomst genoemde bepalingen van kracht.
 • Indien BF BV niet bereid is meerwerk te verrichten, kan dit niet leiden tot annuleren van de overeenkomst.                 
 • Eventueel meerwerk welke automatisch ontstaat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn voor rekening van opdrachtgever.
 • Indien de werkzaamheden niet op de afgesproken datum of tijd kunnen worden uitgevoerd, zullen alle door BF BV gemaakte kosten ten behoeve van uitvoering van haar werkzaamheden zoals loon-, reis-, transportkosten, alsmede kosten van derden welke door BF BV zijn ingehuurd geheel voor rekening van opdrachtgever zijn.
 • Extra kosten als gevolg van niet tijdige (toe)levering van de door opdrachtgever geleverde materialen, zullen door BF BV aan opdrachtgever gefactureerd worden.

 

Artikel 5. TUSSENTIJDSE PRIJSVERHOGINGEN

 • BF BV behoudt zich het recht voor haar prijzen in geval van wijziging in loonkosten, sociale lasten, grondstofprijzen, transportkosten e.d. te herzien en aan opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 6. KLACHTEN EN GESCHILLEN

 • Klachten dienen schriftelijk en met duidelijke omschrijving binnen 14 dagen na oplevering te worden ingediend.
 • Klachten welke ontstaan zijn door verborgen gebreken van ondergronden of door derden geleverde een/of uitgevoerde werkzaamheden kunnen niet op BF BV verhaald worden.
 • De gegronde bevinding van eventuele klachten kan tot niets anders dan hetzij tot verbetering hetzij tot vermindering van de aanneemsom leiden.
 • Eventuele reparaties/verbeteringen mogen nimmer worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BF BV. Indien dit zonder schriftelijke toestemming is geschied zullen de kosten niet op BF BV verhaald kunnen worden.
 • Kleur- en geringe hoogteverschillen ontstaan door uitgevoerde reparaties dienen ten aller tijde door opdrachtgever geaccepteerd te worden.
 • Onoordeelkundige behandeling van het vloeroppervlak zoals reinigen met chemische middelen of boenschuurmachines, onvoldoende zorg voor het betonoppervlak en oneigenlijk gebruik van de vloer maakt de klacht ongegrond.
 • Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Burgerlijke rechter of aan de raad van Arbitrage voor de bouwnijverheid, zulks ter keuze van BF BV.
 • Indien BF BV naar aanleiding van een klacht van de opdrachtgever tot expertise besluit, zijn de kosten van de deskundigen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7. AANSPAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid van BF BV voor schade veroorzaakt door grove gebreken van het geleverde zal nimmer het nettobedrag, van geleverde te boven gaan c.q. de overeengekomen prijs per eenheid zal slechts gelden voor dat deel waarop eventuele klacht betrekking heeft. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winstderving wordt nimmer vergoed. De aansprakelijkheid geld slechts in geval van grove schuld of nalatigheid van BF BV.

 

Artikel 8 ANNULERING / OPSCHORTING

 • Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren is hij tenminste 30% van de overeengekomen aanneemsom als schadevergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van BF BV om volledige schadevergoeding te vorderen.
 • Opschorten van een project kan uiterst 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk doorgegeven te worden aan BF BV na telefonisch contact met de planning. Enkel door BF BV per mail bevestigde werkzaamheden gelden als opgeschort.

 

Artikel 9 BETALINGEN

 • Indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen dienen de facturen van BF BV contant betaald te worden, zonder korting. 30% bij opdracht en 70% bij aanvang van werkzaamheden. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen periode betaald dan is opdrachtgever aan BF BV rente verschuldigd van 1% per maand van het verschuldigde bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan.
 • Het niet nakomen van de overeengekomen betaal termijnen worden de werkzaamheden gestaakt en de kosten op de wanbetaler verhaalt.
 • BF BV heeft het recht een betaling direct opeisbaar te stellen en/of een voorschot en/of bankgarantie te verlangen alvorens tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan.
 • De opdrachtgever is door het sluiten van de overeenkomst verplicht tot het betalen van alle kosten die BF BV maakt ter incassering van haar vordering ongeacht de in lid 2 bedoelde rentevergoeding. Onder deze kosten worden onder andere alle kosten begrepen welke door BF BV gemaakt worden ter incassering van het te vorderen bedrag. De buitengerechtelijke kosten zoals incassokosten worden hierbij vastgelegd op 15% van het openstaande bedrag, zonder dat BF BV dient aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn.
 • De opdrachtgever zal geen enkel van het bedrag van de rekening van BF BV mogen inhouden. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van enige tegenvordering zijnerzijds.
 • Betaling geschiet zoals in contract opgenomen. Wanneer er geen aparte afspraken zijn opgenomen in het contact en de betaling uitblijft tot de laatste dag van werkzaamheden, schuren of een gekozen afwerking, zal BF BV de werkzaamheden staken tot er een betaling is uitgevoerd. Extra kosten hierdoor zullen worden doorberekend.

 

Artikel 10 OVERMACHT

 • Overmacht waaronder verhindering door of van onderaannemers of leveranciers van BF BV schorten de verplichtingen van BF BV tot uitvoering van de overeenkomst op, zonder dat BF BV tot enige schadevergoeding gehouden is. BF BV heeft het recht bij overmacht de opdracht, zonder verplichting tot schadevergoeding te annuleren. Dit geldt ook indien BF BV door haar leveranciers en onderaannemers niet in staat gesteld wordt, ongeacht de reden, te presteren.

 

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Alle door BF BV verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven ons eigendom totdat opdrachtgever volledig zijn betalingsverplichting (zie artikel 9) heeft voldaan.

 

Artikel 12 AANVULLING OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Alle algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toeleveranciers van BF BV zoals transportbedrijven, verhuurbedrijven e.d. zijn onverminderd van kracht op de offertes en/of overeenkomst van BF BV. Deze zullen op verzoek van opdrachtgever toegezonden worden.
 • De in offertes/overeenkomsten vermelde aanvullende voorwaarden gelden als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

 

Aanvullende voorwaarden en uitleg;

 • Gratis levering van stroom 220 volt, verwarmde ruimte, W.C. en water door opdrachtgever.
 • Aanbieding exclusief omzetbelasting, mits specifiek vermeld.
 • Vuil wordt in de daarvoor bestemde, gratis door de opdrachtgever ter beschikking gestelde, containers gedeponeerd.
 • Parkeerplaats dichtbij locatie. (Loopafstand zo kort mogelijk met meegebrachte spullen)
 • Montage apparatuur , wasbakken, kranen worden niet door Bastard Floors B.V. uitgevoerd.
 • Ondergrond preparatie zijn standaard nooit meegenomen in onze opdrachten.
 • Eventuele beschadiging van het verfwerk door de door ons gebruikte tape wordt niet vergoed.
 • Wijzigingen dienen tijdig aangeleverd te worden, veranderingen enkel per mail doorvoeren. Pas doorgevoerd na een schriftelijke bevestiging van Bastard Floors B.V.
 • Eventuele vertragingen in het plaatsen van de vloeren resulteert in meerprijs plaatsen zijnde € 75,- / uur / persoon inclusief BTW voor het personeel van BF BV Eventuele facturen onze leveranciers of onderaannemers worden door gefactureerd naar u.
 • Definitieve kleurkeuze en oppervlakte specificaties dienen tijdig geleverd te worden, veranderingen enkel per mail doorgeven.
 • Eventuele vergunningen worden door opdrachtgever voorzien.
 • Buitenprojecten worden enkel op risico van opdrachtgever geplaatst!!

Bruto meters worden gefactureerd. Incl. muren, sparingen, kolommen, enz.

Garantie;

Garantie wordt enkel gegeven op het door BF BV geleverde materiaal en arbeid na volledige betaling van het factuurbedrag.

Uitgesloten van de garantie:

Brute kracht, scheurvorming, vlekken, chemische zuren, feiten en gebreken te wijten aan slecht onderhoud en oneigenlijk gebruik.

Kleurschakeringen, oppervlakteverschillen en glansverschillen zijn inherent aan het Bastard Floor en Wall systemen, Beton Cire en Beton Floor Cire.

Onze winkel

BASTARD FLOORS BV 
Smederijstraat 19
5111 PT Baarle Nassau
The Netherlands

Openingstijden

Maandag: 09:30 – 17:00
Dinsdag: 09:30 – 17:00
Woensdag: 09:30 – 17:00
Donderdag: 09:30 – 17:00
Vrijdag: 09:30 – 17:00
Zaterdag: 09:30 – 17:00
Zondag: Gesloten

Contact

Telefoonnummer: + 31 (0)13-2070017
Email adres: info@bastardfloors.nl

Ontdek de mogelijkheden

Vraag vrijblijvend
een offerte op maat aan